24 25 26 27 Tháng 03 Thứ ba

SẢN PHẨM CHÍNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP

TFSVN cung cấp các sản phẩm vay mua xe Toyota nhằm đáp ứng đa dạng các nhu cầu tài chính của cá nhân hoặc doanh nghiệp vay mua xe với mục đích đi lại hay kinh doanh.

sản phẩm dịch vụ tài chính

1. SẢN PHẨM TRUYỀN THỐNG

Chủ Động Ngân Sách

Sản phẩm

Lãi suất

Tối ưu

hoặc

Linh
hoạt

Thời hạn

vay vốn (Tháng)

12 Tháng
36 Tháng
84 Tháng

Tỉ lệ vay/Giá trị xe

bao gồm phụ kiện (Tối đa)


85%


80%


Phương thức thanh toán

Sản phẩm truyền thống
Trả trước
Trả định kì
Thanh toán nợ gốc và lãi hàng tháng
/hàng quý(*)

* Thanh toán hàng quý chỉ áp dụng cho xe Hilux.

Ưu điểm sản phẩm

  • Số tiền trả hàng tháng giảm dần
  • Có thể lựa chọn Lãi suất Tối ưu hoặc Lãi suất Linh hoạt

2. SẢN PHẨM BALLOON (*)

Thanh Toán Linh Hoạt, Đổi Xe Dễ Dàng

Sản phẩm

Lãi suất

Tối ưu

hoặc

Linh
hoạt

Thời hạn
vay vốn (Tháng)

12 Tháng
36 Tháng
84 Tháng

Tỉ lệ vay/Giá trị xe

bao gồm phụ kiện
(Tối đa)


85%


80%


Balloon
(Tối đa)

30%
giá trị xe
bao gồm
phụ kiện

(*) Sản phẩm Balloon chỉ áp dụng cho xe Hilux

Phương thức thanh toán

Sản phẩm truyền thống
Trả trước
Balloon
Trả định kì
Thanh toán nợ gốc và lãi hàng tháng
/hàng quý và Balloon cuối kỳ

Ưu điểm sản phẩm

  • Số tiền thanh toán hàng tháng nhỏ phù hợp với ngân sách
  • Dễ dàng đổi xe mới khi khoản vay đáo hạn với chương trình khách hàng thân thiết của Tài Chính Toyota
  • Có thể lựa chọn Lãi suất Tối ưu hoặc Lãi suất Linh hoạt

3. SẢN PHẨM 50/50

Tận Dụng Vốn Đầu Tư Sinh Lợi

Sản phẩm

Lãi suất

Cố định

Thời hạn

vay vốn (Tháng)

12 Tháng

Tỉ lệ vay/Giá trị xe

bao gồm phụ kiện (Tối đa)

50%

Phương thức thanh toán

Sản phẩm truyền thống
Trả trước
Gốc lãi cuối kỳ
Thanh toán nợ gốc và lãi một lần
vào cuối kỳ

Ưu điểm sản phẩm

  • Thủ tục đơn giản, xét duyệt nhanh chóng
  • Chủ động nguồn tài chính nhàn rỗi để đầu tư sinh lợi
  • Không chịu áp lực thanh toán hàng tháng
  • Lãi suất ưu đãi và cố định trong suốt thời gian vay nếu thanh toán sau 6 tháng